• Aumentar fuente
 • Fuente predeterminada
 • Disminuir fuente

FP Bàsica Segona Oportunitat

INFORMACIÓ GENERAL:

REQUISITS: Els requisits per a accedir a estos estudis son els següents:

 • Edat compresa entre 17 i 29 anys
 • Estar actualment desescolaritzat i no haver acabat els estudis obligatoris (ESO)
 • Estar actualment desocupat
 • Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, aquest tràmit es realitza per internet. En la Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola li poden ajudar amb el tràmit. El seu web: www.adlsantapola.es

DOCUMENTACIÓ: La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud es:

 • Fotocòpia del DNI
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 • Certificat acadèmic de l'institut on va cursar l'ESO.

HORARI:

El horari del cicle Bàsic 2ª Oportunidad de Cuina i Restauració serà de VESPRADA.

MATERIALS:

Per a poder cursar les matèries pràctiques i atès que per a entrar als tallers d'Hostalería es necessita una uniformitat obligatòria a causa de las normes de seguretat i higiene en el treball, l'alumne o alumna haurà obligatoriament d'adquirir els materials i la vestimenta adequats per a cursar els mòduls pràctics. Consulte en la Secretaria del centre el cost dels mateixos.

CALENDARI D'ADMISSIÓ

1.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 1 de setembre

1.2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent en el centre que se sol·licite: De l'1 al 7 de setembre.

FES LA SOL·LICITUD: aquí

1.3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 8 setembre

1.4. Presentació de reclamacions davant la direcció del centre: del 8 al 11 de setembre

1.5. Publicació als centres de les llistes definitives de l'alumnat admès: 12 de setembre

1.6. Presentació de reclamacions davant la Comissió Sectorial de Formació Professional: del 12 al 13 de setembre

1.7. Resolució de reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins el 15 de setembre. Contra aquesta resolució els interesats podran interposar recurs d'alçada davant el director territorial corresponent en el termini d'un mes

1.8. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admès: del 13 al 18 de setembre.

1.9. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renuncia per a l'alumnat que ha participat en el procès d'admissió: xx.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

Títol Formació Professional Bàsic en Cuina i Restauració

NORMATIVA QUE REGULA LA FPB SEGONA OPORTUNITAT

REAL DECRETO 127/2014 del Ministerio de Educación, donde se establece el título Básico.

DECRET 185/2014 de la Conselleria d'Educación, on s'estableix el currículum

RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2016, de la Secretaría Autonòmica d'Educació e Investigació, per la que s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l' alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Cualificació Básica financiats amb fons públics, i en los cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educación Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Plan de empleo juvenil per al curs 2016- 2017. (Veure annexos IV i V).

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per el que se modifica parcialment la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaría Autonòmica d'Educació i Investigació per la que se estableix el calendari i el procedimient d'admsisió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educación Secundària dirigides a beneficiaris del Plan de Empleo Juvenil per al curs 2016-2017.

LLISTAT D'ADMESOS

 • Llistat provisional
 • Llistat definitiu